Geocon đang tạo ra một biểu tượng ở Canberra

Nhà phát triển bất động sản

Geocon

Đóng dự án Đóng đăng ký
Đang bán

Đang bán

Điều khoản và điều kiện trang web để khuyến khích

1. Các Điều khoản và Điều kiện sau đây áp dụng cho việc cung cấp Ưu đãi cho Người mua của chúng tôi.

2. Thỉnh thoảng chúng tôi cung cấp Ưu đãi cho Người mua của chúng tôi. Không phải tất cả các ưu đãi được cung cấp cho tất cả các dự án.

3. Theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, chúng tôi có thể:
(a) chọn Ưu đãi nào được cung cấp cho Dự án nào;
(b) giới hạn khoảng thời gian Ưu đãi được cung cấp cho Người mua;
(c) rút Ưu đãi bất cứ lúc nào.

4. Chúng tôi sẽ chỉ được yêu cầu cung cấp Ưu đãi nếu Người mua ký kết một thỏa thuận bằng văn bản riêng với chúng tôi.

5. Không ưu đãi sẽ được cung cấp cho Người mua trừ khi Người mua tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong Hợp đồng mua bán của họ bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
(a) thanh toán tiền ký gửi theo Hợp đồng mua bán; và
(b) hoàn tất giao dịch mua của họ vào hoặc trước ngày hoàn thành như được quy định trong Hợp đồng mua bán.

6. Nếu vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi có quyền thay thế Ưu đãi đó (hoặc một phần của Ưu đãi không có sẵn) bằng một khuyến khích thay thế có giá trị tương đương hoặc lớn hơn, trong tùy ý tuyệt đối.

7. Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi mà không cần thông báo cho bạn.

8. Trong các Điều khoản và Điều kiện này:
(a) Người mua nghĩa là người mua ký kết Hợp đồng mua bán với chúng tôi.
(b) Hợp đồng mua bán là hợp đồng mua bán một đơn vị trong Dự án được ký kết giữa Người mua và chúng tôi.
(c) Ưu đãi có nghĩa là các ưu đãi mà chúng tôi có thể chọn cung cấp cho Người mua hoặc người mua tiềm năng theo thời gian.
(d) Dự án có nghĩa là một dự án phát triển được thúc đẩy bởi chúng tôi.
(e) Chúng tôi và chúng tôi có nghĩa là Geocon Group Pty Ltd ACN 165 918 356 và các thực thể liên quan của nó như được định nghĩa trong Đạo luật Tổng công ty 2001 (Cth).

9. Ưu đãi chỉ có giá trị và phải trả nếu người mua hoàn thành quy trình kiểm tra 5 bước của Geocon để đảm bảo họ được chuẩn bị đầy đủ để giải quyết căn hộ đúng hạn. Quy trình 5 bước sẽ được thông báo cho người mua 6-8 tháng trước khi giải quyết và sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở:
(a) Có được sự chấp thuận trước về tài chính
(b) Hoặc nếu điều trên không xảy ra, cho phép đại diện tài chính Geocon thực hiện nhiệm vụ này thay mặt cho người mua
(c) Tham dự một trong các buổi tối thông tin trước khi thanh toán của Geocon
(d) Đọc gói thông tin thanh toán trước của Geocon

Ưu đãi và điều kiện bán hàng của Grand Central Towers

Chỉ mua trực tiếp qua Geocon Sales.
Trao đổi hợp đồng phải diễn ra trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán khoản tiền gửi ban đầu.
Không được sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi khuyến khích Geocon nào khác.
Không áp dụng cho các giao dịch mua FIRB (yêu cầu FIRB là 10% tiền gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày trao đổi).
Người mua phải cung cấp bằng chứng về phê duyệt trước cho vay bất cứ lúc nào được Geocon yêu cầu một cách hợp lý.

Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Geocon