ജിയോകോൺ ഒരു കാൻ‌ബെറയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു

പ്രോപ്പർട്ടി ഡെവലപ്പർ

ജിയോകോൺ

പ്രോജക്റ്റുകൾ അടയ്ക്കുക രജിസ്റ്റർ അടയ്ക്കുക
ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്നു

ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്നു

പ്രചോദനം നൽകുന്നതിനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും

1. ഇനി പറയുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങുന്നവർക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനത്തിന് ബാധകമാണ്.

2. സമയാസമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇൻസെന്റീവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ പ്രോജക്ടുകൾക്കും എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല.

3. നമ്മുടെ പൂർണ്ണ വിവേചനാധികാരത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം:
(a) പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ഏത് ഇൻസെന്റീവുകളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്;
(b) ബൗളർക്ക് ഒരു ഇൻസെന്റീവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കാലാവധി പരിമിതപ്പെടുത്തുക;
(സി) ഏത് സമയത്തും ഒരു ഇൻസെന്റീവ് പിൻവലിക്കുക.

4. വാങ്ങുന്നയാൾ ഞങ്ങളുമായുള്ള ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ മാത്രമേ നാം ഒരു ഇൻസെന്റീവ് നൽകേണ്ടതുള്ളൂ.

5. വാങ്ങുന്നയാൾ അവരുടെ വിൽപ്പന കരാറിൻറെ കരാറുകൾ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, വാങ്ങുന്നയാൾ കർശനമായി പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഒരു വാങ്ങലിലേക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകില്ല:
(a) വില്പനയ്ക്കുള്ള കരാർ പ്രകാരം ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക അടയ്ക്കണം; ഒപ്പം
(ബി) വില്പന നടത്തുന്ന കരാറിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമോ അവരുടെ വാങ്ങൽ പൂർത്തിയാക്കുക.

6. ഒരു ഇൻസെന്റീവ് (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ഭാഗമായി) ഒരു കാരണവശാലും ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, പ്രോത്സാഹനമായ (അല്ലെങ്കിൽ സാന്നിദ്ധ്യമില്ലാത്ത പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം) തുല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയതോ ആയ ഒരു ബദൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റീവായ പകരം, ഞങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ വിവേചനാധികാരം.

7. നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് കൂടാതെ, ഞങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

8. ഈ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും
(a) വാങ്ങുന്നയാൾ എന്നാണർത്ഥം നമ്മോടു വിൽപനയ്ക്കായി ഒരു കരാറിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു വാങ്ങുന്നയാൾ.
(b) വില്പനയ്ക്കുള്ള കരാർ എന്നതുകൊണ്ട് വാങ്ങുന്നയാളും നമ്മളും തമ്മിൽ നൽകിയ ഒരു പദ്ധതിയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വിൽക്കുന്നതിനുള്ള കരാറാണ്.
(സി) ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മുടെ വാങ്ങുന്നവർക്കോ സാധ്യതയുള്ള വാങ്ങുന്നവർക്കോ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നു.
(ഡി) പ്രോജക്ടുകൾ എന്നാണർഥം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വികസന പദ്ധതി എന്നാണ്.
(e) നമ്മൾ Geocon Group Pty Ltd എന്ന എസിഎൻ 165 918 356 ഉം അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട് 2001 (Cth) ൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതുമാണ്.

9. ജിയോകന്റെ 5 സ്റ്റെപ്പ് ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായാൽ വാങ്ങൽക്കാരൻ തങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെറ്റിൽമെന്റിന് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ പ്രോത്സാഹനവും സാധുതയുള്ളതാകുകയുള്ളൂ. 5 ഘട്ട നടപടിക്രമം വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് 6-8 മാസം വരെ വാങ്ങുന്നവയ്ക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടും, അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താത്തവ:
(എ) ധനസമാഹരണം മുൻകൂട്ടി അംഗീകരിക്കുക
(ബി) അല്ലെങ്കിൽ ജിയോകൺ ഫിനാൻസ് പ്രതിനിധി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഈ കർത്തവ്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചതില്ലെങ്കിൽ
(സി) ജിയോകോൺ മുൻ സെറ്റിൽമെൻറ് വിവര സാമഗ്രികളിൽ പങ്കെടുക്കുക
(d) ജിയോകങിന് മുൻകാല സെറ്റിമെൻറ് പായ്ക്കുകൾ വായിക്കുക

ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ ടവേഴ്സ് സെന്റർ ഓഫർ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും

ജിയോൺ സെയിൽസ് മാത്രം വഴി നേരിട്ട് വാങ്ങുക.
കരാറുകളുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രാരംഭ നിക്ഷേപത്തിന്റെ 7 ദിവസത്തിനകം സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മറ്റൊരു ജിയോകോൺ ഇൻസെന്റീവ് ഓഫറുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കരുത്.
എഫ് ബി ബി വാങ്ങലുകളിൽ ബാധകമല്ല (എഫ് ഐ ആർ ബി യുടെ പത്ത് ശതമാനം ഡെപ്പോസിറ്റാണ് 30 എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ).
ജിയോകോൺ ന്യായമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏത് സമയത്തും വാങ്ങുന്നയാൾ മുൻകൂട്ടി അംഗീകാരം നൽകാനുള്ള തെളിവ് നൽകണം.

ജിയോകോണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വ്യവസ്ഥകളും വ്യവസ്ഥകളും