ജിയോകോൺ റസിഡൻഷ്യൽ പ്രോജക്ടുകൾ

ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്നു

കാൻബറ സ്കൈലൈൻ ഷേപ്പിംഗ്

പ്രോജക്റ്റുകൾ അടയ്ക്കുക രജിസ്റ്റർ അടയ്ക്കുക
ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്നു

ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്നു

കാൻബെർ സിറ്റി

TRYST

ബെൽക്കോൺ

ഉയര്ന്ന സമൂഹം

WODEN

ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ ടവർസ്

ടഗ്ഗേനാന്നാങ്

സൗത്ത് പോർട്ട്

ബെൽക്കോൺ

WAYFARER

WRIGHT

ഒബ്സർവേറ്ററി ആൺകുട്ടികൾ

തുഗ്ഗെരനൊന്ഗ്

കാഴ്ച

ഓകോണർ

ചെൽസി

ക്രെസ്

ന്യൂടൗൺ