ദി വോഡൻ ഹോട്ടൽ

കാൻബെറ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം

സൗജന്യ പാർക്കിംഗും വൈ-ഫൈയും

പ്രോജക്റ്റുകൾ അടയ്ക്കുക രജിസ്റ്റർ അടയ്ക്കുക
ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്നു

ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്നു

ഏകദേശ ഹോട്ടേൽ

മൂല്യം

ഈ നക്ഷത്ര യോഗ്യത നൂതനമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

എബൌട്ട് വൂവാന് ൽ hotel രീതിയിൽ ഉള്ള താമസ സൗകര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പല വഴികൾ ഉണ്ട്. 57 തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉള്ളവയിൽ വച്ച് The Woden Hotel ആണ് ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം.

എബൌട്ട് Woden Hotel, Woden Town Centre- ന്റെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും തുടർച്ചയായ സേവനങ്ങളും താങ്കളെ അതീവ സന്തുഷ്ടനാക്കും.

എബൌട്ട് വൂവാന് ൽ hotel രീതിയിൽ ഉള്ള താമസ സൗകര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പല വഴികൾ ഉണ്ട്. 416 തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉള്ളവയിൽ വച്ച് The Woden Hotel ആണ് ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം. ലോകേഷന് The Woden Hotel ക്യാന്ബേര - ല്, 52 hotel രീതിയില് ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ താമസ സൗകാര്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഗുണ നിലവാരം ഉള്ള താമസ സൗകര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് തുടര്ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക