ജിയോകൺ പാർട്നേഴ്സ്

കാൻബറ സ്കൈലൈൻ ഷേപ്പിംഗ്

ജിയോകൺ ബിൽഡിംഗ് കാൻബറ

വിൻ ദി ഡേ

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള, പൊതു, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചാരിറ്റിയാണ് വിൻ ദ ഡേ, കാൻബെറാൻ, ക്രിസ്റ്റി ഗിറ്റോ, കുട്ടിക്കാലത്തെ അപൂർവ അർബുദം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം രൂപീകരിച്ചു (ക്രിസ്റ്റിയുടെ മകൾ കൈലിക്ക് വിൽംസ് ട്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി).

വിൻ ദ ഡേ, താമസം, ഭക്ഷണം, നിലവിലുള്ള ചികിത്സാ ഗ്രാന്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കുടുംബങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അപൂർവ അർബുദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് അവബോധം വളർത്തുകയും ധനസഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

2022-ൽ വിൻ ദി ഡേയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ ജിയോകോണിന് സന്തോഷമുണ്ട്.