ജിയോകൺ ഒരു ഐകണിക് കാൻബറ സൃഷ്ടിക്കുന്നു

പ്രോപ്പർട്ടി ഡെവലപ്പർ

ജിയോകണ്

കൂടുതലറിവ് നേടുക

ഇന്നൊവേഷൻ

ജിയോകണ്സിന്റെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി നിർമ്മാണവും ഡിസൈനും സംഘം ഏക കായികമായി കാൻബറയുടെ സ്കൈലൈൻ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു.

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം

ജിയോകണ് എല്ലായ്പ്പോഴും കഴിവുള്ളവരും, അറിവും, വിദഗ്ധരായ ജീവനക്കാരും, ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

കൂടുതല് വായിക്കുക

ബിരുദ പ്രോഗ്രാം

പുതിയ പ്രതിഭകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ജിയോകോണിന്റെ തുടർച്ചയായ വിജയത്തിന്റെ താക്കോലാണ്, അതിനാലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാവി വ്യവസായ പ്രമുഖരെ നയിക്കാനും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനും ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുക