Ο Geocon δημιουργεί μια εικονική Canberra

Κτηματομεσίτης

Geocon

Κλείσιμο Έργων Κλείσιμο Εγγραφή
Πωλούν τώρα

Πωλούν τώρα

Όροι και προϋποθέσεις για την παροχή κινήτρων

1. Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για την παροχή κινήτρων στους αγοραστές μας.

2. Από καιρό σε καιρό προσφέρουμε κίνητρα στους αγοραστές μας. Δεν προσφέρονται όλα τα Κίνητρα για όλα τα Έργα.

3. Κατά την απόλυτη κρίση μας, μπορούμε:
(α) να επιλέξει ποια Κίνητρα προσφέρονται για τα Έργα.
(β) να περιορίσει τη χρονική περίοδο για την οποία ένα Κίνητρο προσφέρεται στους αγοραστές ·
(γ) να αποσύρει ένα Κίνητρο ανά πάσα στιγμή.

4. Θα κληθούμε μόνο να παρέχουμε ένα κίνητρο εάν ο αγοραστής συνάψει μια ξεχωριστή γραπτή συμφωνία μαζί μας.

5. Δεν θα παρέχονται Κίνητρα σε έναν Αγοραστή εκτός εάν ο Αγοραστής συμμορφωθεί αυστηρά με τις διατάξεις της Σύμβασης Πώλησης που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε:
(α) πληρωμή της κατάθεσης σύμφωνα με τη σύμβαση προς πώληση · και
(β) την ολοκλήρωση της αγοράς τους κατά ή πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης όπως ορίζεται στη σύμβαση πώλησης.

6. Εάν ένα Κίνητρο (ή μέρος του Κινήματος) δεν είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο, διατηρούμε το δικαίωμα να αντικαταστήσουμε το Κίνητρο (ή μέρος του Κινήματος που δεν είναι διαθέσιμο) με ένα εναλλακτικό κίνημα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, στο απόλυτη διακριτικότητα.

7. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη κρίση μας, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

8. Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις:
(α) Αγοραστής σημαίνει αγοραστή ο οποίος συνάπτει σύμβαση πώλησης μαζί μας.
(β) Συμβόλαιο προς Πώληση σημαίνει σύμβαση πώλησης μονάδας σε Έργο που συνάπτεται μεταξύ του Αγοραστή και μας.
(γ) Κίνητρο σημαίνει κίνητρα που μπορούμε να επιλέξουμε να προσφέρουμε στους αγοραστές μας ή στους πιθανούς αγοραστές από καιρό σε καιρό.
(δ) Έργα σημαίνει αναπτυξιακό έργο που προωθείται από εμάς.
(ε) Εμείς και εμείς σημαίνει το Geocon Group Pty Ltd ACN 165 918 356 και οι συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες όπως ορίζονται στον νόμο περί εταιρειών του 2001 (Cth).

9. Το κίνητρο είναι έγκυρο και καταβλητέο μόνο εάν ο αγοραστής ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου 5 βημάτων του Geocon για να βεβαιωθεί ότι είναι επαρκώς προετοιμασμένη για την έγκαιρη διευθέτηση του διαμερίσματός του. Η διαδικασία των 5 βημάτων θα ενημερωθεί για τον αγοραστή 6-8 μήνες που θα οδηγήσει σε διευθέτηση και θα περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε:
(α) Λήψη χρηματοδοτικών προεγκρίσεων
(β) Εάν δεν συνέβη το παραπάνω, επιτρέποντας σε έναν αντιπρόσωπο χρηματοδότησης της Geocon να αναλάβει το έργο αυτό για λογαριασμό του αγοραστή
(γ) Συμμετοχή σε μία από τις βραδιές πληροφόρησης προ-διακανονισμού του Geocon
δ) Ανάγνωση των πακέτων πληροφοριών προ-διακανονισμού του Geocon

Όροι και Προϋποθέσεις - Πρόγραμμα Αμοιβών Παραπομπής

Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για το Πρόγραμμα Αμοιβών Παραπομπής. Συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Αμοιβών Παραπομπής και κάνοντας μια παραπομπή, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
1. Εάν αναφέρετε έναν αγοραστή σε εμάς και ο αγοραστής αυτός συνάψει σύμβαση πώλησης μαζί μας, δικαιούστε να λάβετε μια αμοιβή παραπομπής ως αντιπαροχή για την παραπομπή σας.

2. Η αμοιβή παραπομπής θα πληρωθεί εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
ένα. Η σύμβαση πώλησης έχει ανταλλαγεί.
σι. Έχει καταβληθεί 5% προκαταβολή σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης. και
ντο. η περίοδος ψύξης έχει λήξει ή έχουμε λάβει πιστοποιητικό παραίτησης.

3. Για να δικαιούται να λάβει την αμοιβή παραπομπής, ο αγοραστής πρέπει να είναι νέος πελάτης:
ένα. ο οποίος δεν έχει αγοράσει προηγουμένως ένα ακίνητο μαζί μας. και
σι. ο οποίος δεν έχει εγγραφεί στη βάση δεδομένων Geocon εντός έξι μηνών πριν από την ανταλλαγή της σύμβασης πώλησης.

4. Ο αγοραστής μπορεί να παραπέμπεται μόνο από ένα άτομο. Εάν δύο άτομα παραπέμπουν τον αγοραστή σε εμάς, το πρόσωπο που μας ειδοποιεί πρώτα για την παραπομπή θα είναι επιλέξιμο για την αμοιβή παραπομπής.

5. Έχουμε το δικαίωμα να αποσύρουμε αυτό το Πρόγραμμα Αμοιβών Παραπομπής και την Αμοιβή Παραπομπής ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση μας.

6. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με το Πρόγραμμα Αμοιβών Παραπομπής και την Αμοιβή Παραπομπής.

7. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Πρωτεύουσας Αυστραλιανής Πρωτεύουσας και υποβάλλονται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της εν λόγω επικράτειας.

8. Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις:

ένα. Σύμβαση πώλησης σημαίνει σύμβαση πώλησης ενός ακινήτου Geocon.
σι. Περίοδος ψύξης σημαίνει την περίοδο απόσπασης του αγοραστή σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου.
ντο. Η βάση δεδομένων Geocon σημαίνει τη βάση δεδομένων που διατηρεί η Geocon με πληροφορίες σχετικά με τους δυνητικούς αγοραστές όπως ενημερώνονται από καιρό σε καιρό.
ρε. Το Geocon Property σημαίνει ένα ακίνητο που πωλείται από εμάς.
μι. μας, εμείς, σημαίνει η εταιρεία Geocon Group Pty Ltd ACN 165 918 356 και οι συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες όπως ορίζονται στον νόμο περί εταιρειών του 2001 (Cth).
φά. Αγοραστής σημαίνει ένα πρόσωπο ή ένας οργανισμός που μας αναφέρετε για να αγοράσετε ένα Property Geocon.
σολ. Ως Τέλος Παραπομπής νοείται ένα ποσό πληρωτέο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ύψους AU $ 2,000 ή άλλο τέτοιο ποσό που καθορίζεται από εμάς κατά καιρούς κατά την απόλυτη κρίση μας.
h. Πρόγραμμα Αμοιβών Παραπομπής σημαίνει το κίνητρο που προσφέρεται στους παραπέμποντες μας όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
Εγώ. Όροι και Προϋποθέσεις σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα Αμοιβών Παραπομπής.
j. Ο νόμος νοείται το Αστικό Δίκαιο (Πώληση Κατοικίας) Νόμος του 2003 (ACT).
κ. Πιστοποιητικό παραίτησης σημαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου για την άρση των δικαιωμάτων του αγοραστή σε περίοδο ψύξης.

Όροι και Προϋποθέσεις - Εγγυημένη απόδοση 7% της ακαθάριστης μίσθωσης

Κατά τη διάρκεια του Εγγυημένου Όρου, οι Πωλήσεις GRE θα πληρώσουν την Ελάχιστη Χρέωση ανά μήνα σε καθυστερημένες πληρωμές προς τον Ιδιοκτήτη, με τέτοιες πληρωμές να συγκεντρωθούν σε στιγμές που δεν υπάρχει Μίσθωση και μετά την λήξη οποιασδήποτε από τις ακόλουθες περιόδους:
α) τέσσερις εβδομάδες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης ·
β) τέσσερις εβδομάδες από τη λήξη μίας Μίσθωσης με διάρκεια 12 μηνών ή μεγαλύτερη. ή
γ) μία εβδομάδα από τη λήξη μίας Μίσθωσης με διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών,
υπό την προϋπόθεση ότι, μόλις καταβληθεί η μίσθωση, οποιαδήποτε πληρωμή σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα. 10.1 θα παύσει να συσσωρεύεται και οι διατάξεις της ρήτρας. 10.2 θα ισχύει.
1.2 Κατά τη διάρκεια του Εγγυημένου Όρου, τα GRE Sales συμφωνούν ότι:
α) όταν μια Μίσθωση έχει αρχίσει και παραμένει σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα · και
β) το Επίδομα ενοικίου είναι μικρότερο από το ελάχιστο μίσθωμα, έπειτα
Η GRE Sales θα αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη για τη διαφορά μεταξύ του Reach Rent και του Ελάχιστου ενοικίου, με πληρωμή συμφωνίας που θα γίνει κατά την εκταμίευση των χρημάτων ενοικίασης σύμφωνα με το άρθρο 6.6.
1.3 Εάν η παρούσα Σύμβαση τερματιστεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο Κάτοχος θα χάσει οποιοδήποτε ποσό που διαφορετικά θα ήταν πληρωτέο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1 και 10.2.
1.4 Κάθε πληρωμή που γίνεται σύμφωνα με τις ρήτρες 10.1 και 10.2 εξαρτάται και εξαρτάται από την τήρηση και τη συνέχιση της τήρησης των υποχρεώσεων και ευθυνών της σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.
1.5 Λαμβάνοντας υπόψη τις πωλήσεις GRE που εγγυώνται το Ελάχιστο Μίσθωμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1 και 10.2, ο Κύριος συμφωνεί ότι κατά τη διάρκεια του Εγγυημένου Όρου και οποτεδήποτε το Επιτόκιο θα υπερβαίνει το Ελάχιστο Μίσθωμα, η GRE Sales θα διατηρήσει τη διαφορά μεταξύ του Επιτεύγματος και του Ελάχιστου Ενοίκιο.

Το GeoPay της GEOCON σάς επιτρέπει να πληρώσετε το υπόλοιπο της κατάθεσης σας 10%, μείον τη συνεισφορά σας ύψους $ 1.000,00, στον διακανονισμό. *

Πιστοποιητικό παροχής κινήτρων • Όροι και προϋποθέσεις

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς διέπουν τη βάση για το Κίνητρο προς εσάς

1.Σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις:

Ως σύμβαση πώλησης νοείται μια άνευ όρων σύμβαση πώλησης για την αγορά του ακινήτου που ανταλλάσσεται μέσω ενός αντιπροσώπου πωλήσεων στην Καμπέρα.

Το κίνητρο είναι το κίνητρο που αναφέρεται στο μπροστινό μέρος του παρόντος πιστοποιητικού.

Geocon σημαίνει ο Προγραμματιστής που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση προς πώληση.

Ενδιαφερόμενος φορέας σημαίνει τον ενδιαφερόμενο που περιλαμβάνεται στη σύμβαση πώλησης. και

Θα σημαίνει ότι ο αγοραστής (ες) στη Σύμβαση για πώληση.

2.Geocon θα παρέχει το κίνητρο υπό τους όρους αυτούς.

3.Με την υποβολή αίτησης για το Κίνητρο, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς.

4. Για να δικαιούστε το Κίνητρο Πρέπει να πληρούν και να συνεχίσουν να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια (Κριτήρια Επιλεξιμότητας):

α.Πρέπει να πληροίτε τον ορισμό του δικαιούχου αγοραστή κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαχείρισης (Καθεστώς Φορολογικής Παραχώρησης).

β.Έχετε συνάψει σύμβαση πώλησης.

γ. Πρέπει να συμμορφώνεστε αυστηρά με τους όρους της Σύμβασης προς Πώληση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ολοκλήρωσης της αγοράς κατά ή πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης που καθορίζεται στη Σύμβαση προς πώληση.

δ.Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το Κίνητρο υποβάλλοντας τα ακόλουθα έγγραφα για την ανταλλαγή Συμβολαίων:

iA αντίγραφο του μπροστινού χρονοδιαγράμματος της ανταλλασσόμενης σύμβασης προς πώληση

ii.Ένα αντίγραφο της Άδειας Οδηγού ACT. και

iii.Ένα αντίγραφο αυτού του πιστοποιητικού που υπογράφηκε από εσάς.

5. Εάν η Σύμβαση Πώλησης τερματιστεί, ακυρωθεί ή δεν ολοκληρωθεί, για οποιοδήποτε λόγο:

α.Γεωνός αποδεσμεύεται και απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις, αν υπάρχουν, υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. και

β. όταν ο Αγοραστής είναι σε αδυναμία πληρωμής σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, η πλήρης κατάθεση του 10% θα καταστεί άμεσα οφειλόμενη και πληρωτέα και θα ισχύουν οι διατάξεις της ρήτρας 52.6 της Σύμβασης. και

γ. Δεν μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση.

6.Μπορείτε να κάνετε μία μόνο αξίωση για το Κίνητρο για την Περιουσία που αναφέρεται στη Σύμβαση προς Πώληση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αγοραστών.

7. Αυτό το Κίνητρο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο Κίνητρο, έκπτωση ή προτροπή που προσφέρεται από την Geocon σε σχέση με αυτή την Ακίνητη περιουσία.

8. Το Κίνητρο είναι μη ανταλλάξιμο, μη μεταβιβάσιμο και δεν μπορεί να εκχωρηθεί. Το κίνητρο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για οποιοδήποτε άλλο είδος κινήτρου.

9. Το Κίνητρο διατίθεται μόνο στους πρώτους είκοσι (20) αιτούντες στα σχέδια κατοικίας Dusk και Δημοκρατίας της Geocon, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για το Κίνητρο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και έχουν ανταλλάξει τη Σύμβαση προς Πώληση πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η πρώτη είκοσι (20) επιλέξιμοι υποψήφιοι θα καθοριστούν κατά την αποκλειστική κρίση της Geocon, ενεργώντας λογικά.

Γεωγραφικός Όροι και Προϋποθέσεις