Ο Geocon δημιουργεί μια εικονική Canberra

Κτηματομεσίτης

Geocon

Κλείσιμο Έργων Κλείσιμο Εγγραφή
Πωλούν τώρα

Πωλούν τώρα

Όροι και προϋποθέσεις για την παροχή κινήτρων

1. Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για την παροχή κινήτρων στους αγοραστές μας.

2. Από καιρό σε καιρό προσφέρουμε κίνητρα στους αγοραστές μας. Δεν προσφέρονται όλα τα Κίνητρα για όλα τα Έργα.

3. Κατά την απόλυτη κρίση μας, μπορούμε:
(α) να επιλέξει ποια Κίνητρα προσφέρονται για τα Έργα.
(β) να περιορίσει τη χρονική περίοδο για την οποία ένα Κίνητρο προσφέρεται στους αγοραστές ·
(γ) να αποσύρει ένα Κίνητρο ανά πάσα στιγμή.

4. Θα κληθούμε μόνο να παρέχουμε ένα κίνητρο εάν ο αγοραστής συνάψει μια ξεχωριστή γραπτή συμφωνία μαζί μας.

5. Κανένα Κίνητρο δεν παρέχεται σε έναν Αγοραστή, εκτός εάν ο Αγοραστής συμμορφωθεί αυστηρά με τις διατάξεις της Σύμβασης Πώλησης που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε:
(α) πληρωμή της κατάθεσης σύμφωνα με τη σύμβαση προς πώληση · και
(β) την ολοκλήρωση της αγοράς τους κατά ή πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης όπως ορίζεται στη σύμβαση πώλησης.

6. Εάν ένα Κίνητρο (ή μέρος του Κινήματος) δεν είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο, διατηρούμε το δικαίωμα να υποκαταστήσουμε το Κίνητρο (ή μέρος του Κινήματος που δεν είναι διαθέσιμο) με ένα εναλλακτικό κίνημα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας απόλυτη διακριτικότητα.

7. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη κρίση μας, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

8. Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις:
(α) Αγοραστής σημαίνει αγοραστή ο οποίος συνάπτει σύμβαση πώλησης μαζί μας.
(β) Σύμβαση πώλησης σημαίνει σύμβαση πώλησης μονάδας σε Έργο που συνάπτεται μεταξύ του αγοραστή και εμάς.
(γ) Κίνητρο σημαίνει κίνητρα που μπορούμε να επιλέξουμε να προσφέρουμε στους αγοραστές μας ή στους πιθανούς αγοραστές από καιρό σε καιρό.
(δ) Έργα σημαίνει αναπτυξιακό έργο που προωθείται από εμάς.
(ε) Εμείς και εμείς σημαίνει το Geocon Group Pty Ltd ACN 165 918 356 και οι συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες όπως ορίζονται στον νόμο περί εταιρειών του 2001 (Cth).

9. Το κίνητρο είναι έγκυρο και καταβλητέο μόνο εάν ο αγοραστής ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου 5 βημάτων του Geocon για να βεβαιωθεί ότι είναι επαρκώς προετοιμασμένη για την έγκαιρη διευθέτηση του διαμερίσματός του. Η διαδικασία των 5 βημάτων θα ενημερωθεί για τον αγοραστή 6-8 μήνες που θα οδηγήσει σε διευθέτηση και θα περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε:
(α) Λήψη χρηματοδοτικών προεγκρίσεων
(β) Εάν δεν συνέβη το παραπάνω, επιτρέποντας σε έναν αντιπρόσωπο χρηματοδότησης της Geocon να αναλάβει το έργο αυτό για λογαριασμό του αγοραστή
(γ) Συμμετοχή σε μία από τις βραδιές πληροφόρησης προ-διακανονισμού του Geocon
δ) Ανάγνωση των πακέτων πληροφοριών προ-διακανονισμού του Geocon

Γεωγραφικός Όροι και Προϋποθέσεις