Ο Geocon δημιουργεί μια εικονική Καμπέρα

Κτηματομεσίτης

Geocon

Κλείσιμο Έργων Κλείσιμο Εγγραφή
Πωλούν τώρα

Πωλούν τώρα

Όροι και προϋποθέσεις για την παροχή κινήτρων

1. Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για την παροχή κινήτρων στους αγοραστές μας.

2. Από καιρό σε καιρό προσφέρουμε κίνητρα στους αγοραστές μας. Δεν προσφέρονται όλα τα Κίνητρα για όλα τα Έργα.

3. Κατά την απόλυτη κρίση μας, μπορούμε:
(α) να επιλέξει ποια Κίνητρα προσφέρονται για τα Έργα.
(β) να περιορίσει τη χρονική περίοδο για την οποία ένα Κίνητρο προσφέρεται στους αγοραστές ·
(γ) να αποσύρει ένα Κίνητρο ανά πάσα στιγμή.

4. Θα κληθούμε μόνο να παρέχουμε ένα κίνητρο εάν ο αγοραστής συνάψει μια ξεχωριστή γραπτή συμφωνία μαζί μας.

5. Δεν θα παρέχονται Κίνητρα σε έναν Αγοραστή εκτός εάν ο Αγοραστής συμμορφωθεί αυστηρά με τις διατάξεις της Σύμβασης Πώλησης που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε:
(α) πληρωμή της κατάθεσης σύμφωνα με τη σύμβαση προς πώληση · και
(β) την ολοκλήρωση της αγοράς τους κατά ή πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης όπως ορίζεται στη σύμβαση πώλησης.

6. Εάν ένα Κίνητρο (ή μέρος του Κινήματος) δεν είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο, διατηρούμε το δικαίωμα να αντικαταστήσουμε το Κίνητρο (ή μέρος του Κινήματος που δεν είναι διαθέσιμο) με ένα εναλλακτικό κίνημα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, στο απόλυτη διακριτικότητα.

7. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη κρίση μας, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

8. Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις:
(α) Αγοραστής σημαίνει αγοραστή ο οποίος συνάπτει σύμβαση πώλησης μαζί μας.
(β) Συμβόλαιο προς Πώληση σημαίνει σύμβαση πώλησης μονάδας σε Έργο που συνάπτεται μεταξύ του Αγοραστή και μας.
(γ) Κίνητρο σημαίνει κίνητρα που μπορούμε να επιλέξουμε να προσφέρουμε στους αγοραστές μας ή στους πιθανούς αγοραστές από καιρό σε καιρό.
(δ) Έργα σημαίνει αναπτυξιακό έργο που προωθείται από εμάς.
(ε) Εμείς και εμείς σημαίνει το Geocon Group Pty Ltd ACN 165 918 356 και οι συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες όπως ορίζονται στον νόμο περί εταιρειών του 2001 (Cth).

9. Το κίνητρο είναι έγκυρο και καταβλητέο μόνο εάν ο αγοραστής ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου 5 βημάτων του Geocon για να βεβαιωθεί ότι είναι επαρκώς προετοιμασμένη για την έγκαιρη διευθέτηση του διαμερίσματός του. Η διαδικασία των 5 βημάτων θα ενημερωθεί για τον αγοραστή 6-8 μήνες που θα οδηγήσει σε διευθέτηση και θα περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε:
(α) Λήψη χρηματοδοτικών προεγκρίσεων
(β) Εάν δεν συνέβη το παραπάνω, επιτρέποντας σε έναν αντιπρόσωπο χρηματοδότησης της Geocon να αναλάβει το έργο αυτό για λογαριασμό του αγοραστή
(γ) Συμμετοχή σε μία από τις βραδιές πληροφόρησης προ-διακανονισμού του Geocon
δ) Ανάγνωση των πακέτων πληροφοριών προ-διακανονισμού του Geocon

EOFY Property Bonus: Όροι και Προϋποθέσεις

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς διέπουν τη βάση για το Κίνητρο προς εσάς

1. Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις:
Ως σύμβαση πώλησης νοείται μια σύμβαση άνευ όρων προς πώληση. για την αγορά ακινήτου που ανταλλάσσεται μέσω ενός αντιπροσώπου πωλήσεων στην Καμπέρα
Το κίνητρο είναι το κίνητρο που αναφέρεται στο μπροστινό μέρος αυτού του πιστοποιητικού
Geocon σημαίνει ο κύριος του έργου που περιλαμβάνεται στη σύμβαση πώλησης.
Ως ενδιαφερόμενος νοείται ο Ενδιαφερόμενος που αναφέρεται στη σύμβαση πώλησης.
Εννοείτε τους αγοραστές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση πώλησης

2. Η Geocon θα παράσχει το Κίνητρο στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις

3. Υποβάλλοντας αίτηση για το Κίνητρο, Συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς.

4. Για να δικαιούστε το Κίνητρο Πρέπει να πληρούν και να συνεχίσουν να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια (Κριτήρια Επιλεξιμότητας)
(α) Διαμένετε στο ACT.
(β) Έχετε συνάψει σύμβαση πώλησης
(γ) Πρέπει να συμμορφώνεστε αυστηρά με τους όρους της Σύμβασης προς Πώληση περιλαμβάνοντας, αλλά χωρίς περιορισμό, την ολοκλήρωση της αγοράς κατά ή πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης που ορίζεται στη Σύμβαση προς πώληση.
(δ) Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για το Κίνητρο υποβάλλοντας τα ακόλουθα έγγραφα για την ανταλλαγή Συμβολαίων:
Εγώ. Αντίγραφο του μπροστινού χρονοδιαγράμματος της ανταλλασσόμενης σύμβασης πώλησης ·
ii. Ένα αντίγραφο της άδειας του οδηγού ACT ή της προειδοποίησης για το επιτόκιο. και
iii. Ένα αντίγραφο αυτού του πιστοποιητικού που υπογράφηκε από εσάς.

5. Το κίνητρο θα παρασχεθεί στον ενδιαφερόμενο πριν από την ολοκλήρωση του

Συμβόλαιο προς πώληση

6. Εάν η σύμβαση πώλησης τερματιστεί, ακυρωθεί ή δεν ολοκληρωθεί, για οποιοδήποτε λόγο
α) ο Geocon αποδεσμεύεται και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του κινήτρου και
(β) όταν η Geocon έχει καταβάλει το Κίνητρο, συμφωνείτε και εξουσιοδοτείτε τον Geocon να ανακτήσει το Κίνητρο από τον Ενδιαφερόμενο. και
(γ) Δεν μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση

7. Όλα τα ποσά σε αυτό το έγγραφο είναι ποσά που περιλαμβάνονται στο GST και έχουν ανώτατο όριο στα 50.000,00 δολάρια

8. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι διαθέσιμο όλο ή μέρος του Κινήματος, ο Geocon διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το τμήμα του Κινήματος που δεν είναι διαθέσιμο με εναλλακτική λύση ίσης ή μεγαλύτερης αξίας κατά την αποκλειστική κρίση της Geocon.

9. Μπορείτε να προβείτε σε μία μόνο αξίωση για το Κίνητρο για την Περιουσία που αναφέρεται στη Σύμβαση προς Πώληση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αγοραστών.

10. Αυτό το Κίνητρο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο Κίνητρο, έκπτωση ή προτροπή που προσφέρεται από την Geocon σε σχέση με αυτό το Ακίνητο.

11. Το Κίνητρο είναι μη ανταλλάξιμο, μη μεταβιβάσιμο και δεν μπορεί να εκχωρηθεί. Το κίνητρο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για οποιοδήποτε άλλο είδος κινήτρου και περιορίζεται σε 20 συμφωνίες ανά σχέδιο κατοικίας Geocon, εκτός του Aspen Village και The Establishment, από τις 12 Μαΐου 2019 μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.

12. Ο Geocon μπορεί να απορρίψει την αίτησή σας εάν, κατά τη λογική του γνώμη, αποτύχετε να συμμορφωθείτε αυστηρά με τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας.

Όροι και Προϋποθέσεις - Πρόγραμμα Αμοιβών Παραπομπής

Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για το Πρόγραμμα Αμοιβών Παραπομπής. Συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Αμοιβών Παραπομπής και κάνοντας μια παραπομπή, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
1. Εάν αναφέρετε έναν αγοραστή σε εμάς και ο αγοραστής αυτός συνάψει σύμβαση πώλησης μαζί μας, δικαιούστε να λάβετε μια αμοιβή παραπομπής ως αντιπαροχή για την παραπομπή σας.

2. Η αμοιβή παραπομπής θα πληρωθεί εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
ένα. Η σύμβαση πώλησης έχει ανταλλαγεί.
σι. Έχει καταβληθεί 5% προκαταβολή σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης. και
ντο. η περίοδος ψύξης έχει λήξει ή έχουμε λάβει πιστοποιητικό παραίτησης.

3. Για να δικαιούται να λάβει την αμοιβή παραπομπής, ο αγοραστής πρέπει να είναι νέος πελάτης:
ένα. ο οποίος δεν έχει αγοράσει προηγουμένως ένα ακίνητο μαζί μας. και
σι. ο οποίος δεν έχει εγγραφεί στη βάση δεδομένων Geocon εντός έξι μηνών πριν από την ανταλλαγή της σύμβασης πώλησης.

4. Ο αγοραστής μπορεί να παραπέμπεται μόνο από ένα άτομο. Εάν δύο άτομα παραπέμπουν τον αγοραστή σε εμάς, το πρόσωπο που μας ειδοποιεί πρώτα για την παραπομπή θα είναι επιλέξιμο για την αμοιβή παραπομπής.

5. Έχουμε το δικαίωμα να αποσύρουμε αυτό το Πρόγραμμα Αμοιβών Παραπομπής και την Αμοιβή Παραπομπής ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση μας.

6. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με το Πρόγραμμα Αμοιβών Παραπομπής και την Αμοιβή Παραπομπής.

7. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Πρωτεύουσας Αυστραλιανής Πρωτεύουσας και υποβάλλονται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της εν λόγω επικράτειας.

8. Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις:

ένα. Σύμβαση πώλησης σημαίνει σύμβαση πώλησης ενός ακινήτου Geocon.
σι. Περίοδος ψύξης σημαίνει την περίοδο απόσπασης του αγοραστή σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου.
ντο. Η βάση δεδομένων Geocon σημαίνει τη βάση δεδομένων που διατηρεί η Geocon με πληροφορίες σχετικά με τους δυνητικούς αγοραστές όπως ενημερώνονται από καιρό σε καιρό.
ρε. Το Geocon Property σημαίνει ένα ακίνητο που πωλείται από εμάς.
μι. μας, εμείς, σημαίνει η εταιρεία Geocon Group Pty Ltd ACN 165 918 356 και οι συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες όπως ορίζονται στον νόμο περί εταιρειών του 2001 (Cth).
φά. Αγοραστής σημαίνει ένα πρόσωπο ή ένας οργανισμός που μας αναφέρετε για να αγοράσετε ένα Property Geocon.
σολ. Ως Τέλος Παραπομπής νοείται ένα ποσό πληρωτέο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ύψους AU $ 2,000 ή άλλο τέτοιο ποσό που καθορίζεται από εμάς κατά καιρούς κατά την απόλυτη κρίση μας.
h. Πρόγραμμα Αμοιβών Παραπομπής σημαίνει το κίνητρο που προσφέρεται στους παραπέμποντες μας όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
Εγώ. Όροι και Προϋποθέσεις σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα Αμοιβών Παραπομπής.
j. Ο νόμος νοείται το Αστικό Δίκαιο (Πώληση Κατοικίας) Νόμος του 2003 (ACT).
κ. Πιστοποιητικό παραίτησης σημαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου για την άρση των δικαιωμάτων του αγοραστή σε περίοδο ψύξης.

Γεωγραφικός Όροι και Προϋποθέσεις